İletişim

Adres: Fulya mah. Büyükdere cad. 74/A No: 60. Torun Center Mecidiyeköy. 34394 (Eski Ali Sami Yen Stadı Yeri)

Telefon: 0535 642 07 73

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA/DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Dr. Yeşim Erbil olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. Dr. Yeşim Erbil Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamakta olup özel nitelikli kişisel verileriniz için onay ve açık rıza niteliğindedir.

2. Veri Sorumlusu Bilgileri 

Veri Sorumlusu : Dr. Yeşim Erbil

Adres : Fulya Mah., Büyükdere Cad., No:74/A, D:60, Şişli - İSTANBUL

İletişim No : 0535 642 07 73

 (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.)

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, veri sorumlusunun bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

4. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verilerin işlenme amaçları aşağıda sayılmıştır. 

 • Web sitemiz üzerindeki randevu faaliyetlerinin yürütülmesi ve sitemiz üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, 
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme, bilgi sağlama ve randevu hatırlatmasının yapılabilmesi,
 •  Kliniğin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması, yönetilmesi ve ilaç temininin sağlanması, 
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve veri sorumlusu ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması, 
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 •  Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

5. İşlenen Kişisel Verilerinizve KVKK Kapsamında Haklarınız

 Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya veri sorumlusunun iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından muhafaza edilmekte olup üçüncü kişilere aktarımı sağlanmamaktadır. KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, gerekli görülen durumlarda işbu metnin haricinde, muvafakatname alınması ile gerekli görülen kurum veya kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

 Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; veri sorumlusu tarafından, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.